Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

Przetarg nieograniczony 19.10.2009

Spółka z o.o. „Ortovita” w Rzeszowie ogłasza iż poszukuje wykonawców i zaprasza do składania ofert na wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku usługowo-medycznym

data zamieszczenia 19.10.2009 r.

I Zamawiający

 1. Nazwa i adres : Spółka z o.o. „Ortovita” 35-113 Rzeszów ul. Orzechowa 7 / 2
  tel. kom.603-750- 660
 2. Adres strony internetowej zamawiającego : www.ortovita.net
 3. Rodzaj zamawiającego : podmiot prawa handlowego

II Przedmiot zamówienia

 1. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku usługowo-medycznym w Budziwoju
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV) 45331200 – 8  Instalacja cieplna, wentylacja
  i konfekcjonowanie powietrza
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie
 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie
 5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie

III Warunki udziału

Wymagania ogólne :
Podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia winny posiadać uprawnienia do jego wykonania, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz złożyć stosowna ofertę.

IV Informacje o oświadczenia i dokumentach jakich maja dostarczyć wykonawcy.

 1. Pisemne oferty mają być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR
  w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Oferty winny zawierać:
  a) kosztorys ofertowy według wzorca znajdującego się na stronie www.ortovita.net zakładka przetargi wraz z podaniem wyliczonej w oparciu o niego ceny ryczałtowej netto, oraz informacji o oferencie z określeniem firmy i siedziby
  b) do oferty należy dołączyć wykaz robót jakie wykonywał oferent w ostatnich 3 latach (może też podać wcześniejsze) oraz zapewnienie o posiadanych uprawnieniach, kadrze i środkach finansowych podpisane przez osobę uprawniona do składania oferty

V Termin wykonania zamówienia : 15 grudnia 2009

VI Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

VII Kryteria oceny ofert :

 1. Termin wykonania – 10% (max 10 punktów)
 2. Cena netto – 70% (max 70 punktów)
 3. Doświadczenie i wiarygodność – 20% (max 20 punktów)
  w sumie: 100 punktów

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.
Oferty należy nadsyłać listem poleconym pocztą polską na adres : 35 – 113 Rzeszów,
ul. Orzechowa 7 / 2 w terminie do dnia 26.10.2009 r.
(decyduje data nadania przesyłki na poczcie).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 02.11.2009 r.
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
O wynikach wyboru oferty zainteresowani zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.ortovita.netzakładka przetargi. 
Oferent , który wygra postępowanie jest obowiązany do zawarcia umowy w 3 dni od jej przedłożenia od inwestora.
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamówienie nie podlega wymogom ustawy prawo zamówień publicznych.

ortovita-wentylacja-i-klimatyzacja-kosztorys-dla-oferenta.pdf