Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

Przetarg nieograniczony 21.02.2010

Spółka z o. o. „Ortovita” w Rzeszowie
ogłasza
iż poszukuje dostawcy i zaprasza do składania ofert na dostawę sterylizatora dwuprzepływowego do budynku usługowo-medycznego w Rzeszów – Budziwoju ul. Jana Pawła II.

data zamieszczenia : 21.02.2010 r.

I Zamawiający

 1. Nazwa i adres: Spółka z o.o. „Ortovita” 35-113 Rzeszów ul. Orzechowa 7 / 2
  tel. kom. 603-750-660, osoba upoważniona do kontaktu – ARTUR HARMATA –
  tel. kom. 603-750-660
 2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ortovita.net
 3. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

II Przedmiot zamówienia

 1. Sterylizator dwuprzepływowy według opisu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

III Warunki udziału

Wymagania ogólne:
Podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia winny posiadać niezbędne doświadczenie w dystrybucji i serwisie sterylizatorów oraz złożyć stosowną ofertę wraz z wypełnionym jako załącznik opisem zamówienia.

IV Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakich maja dostarczyć dostawcy:

 1. Pisemne oferty mają być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi.
  W wytycznych instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Oferty winny zawierać:
  a) Wskazanie ceny brutto zawierającej pełny koszt sprzętu (w tym wszelkie cła i opłaty) spełniającego kryteria zawarte w opisie zamówienia znajdującego się na stronie www.ortovita.netzakładka przetargi wraz z jego dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • informacji o oferencie z określeniem firmy i siedziby
  • oświadczenie o:
   – zasadach i warunkach gwarancji i serwisu
   – wykaz podmiotów, którym dostawca dostarczał będący przedmiotem przetargu sprzęt w ostatnich 2 latach (może też podać wcześniejsze) podpisany przez osobę uprawnioną do składania oferty
  • oświadczenie, iż oferowany sprzęt spełnia aktualne wymogi UE
  • wypełniony opis zamówienia załączony w zakładce – podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy wraz z aktualnym – do 3 msc. wypisem z KRS

V Ostateczny termin wykonania zamówienia: 25 marca 2010 r.

VI Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

VII Kryteria oceny ofert:

 1. Termin wykonania – 10% (max 10 punktów)
 2. Cena brutto – 70% (max 70 punktów)
 3. Doświadczenie i wiarygodność – 20% (max 20 punktów)
  w sumie: 100 punktów

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.
Oferty należy nadsyłać Pocztą Polską na adres: 35 – 113 Rzeszów, ul. Orzechowa 7 / 2 w terminie do dnia 1 marca 2010r.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 3 marca 2010 r.
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
O wynikach wyboru oferty zainteresowani zostaną powiadomieni na stronie internetowejwww.ortovita.net zakładka przetargi.
Oferent, który wygra postępowanie jest obowiązany do przedłożenia projektu umowy w terminie 2 dni od daty obwieszczenia wyników przetargu na stronie internetowej, a następnie do jej podpisania w terminie 1 dnia od jej zaakceptowania przez kupującego.
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamówienie nie podlega wymogom ustawy prawo zamówień publicznych.
sterylizator-dwuprzeplywowy-opis-przemiotu-zamowienia