Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

Przetarg nieograniczony 29.03.2010

Spółka z o. o. „Ortovita” w Rzeszowie
ogłasza

iż poszukuje dostawcy i zaprasza do składania ofert na:

do budynku usługowo-medycznego Rzeszów – Budziwój; ul. Jana Pawła II.

data zamieszczenia : 29.03.2010 r.

I Zamawiający

 1. Nazwa i adres: Spółka z o.o. „Ortovita” 35-113 Rzeszów ul. Orzechowa 7 / 2
  tel. kom. 603-750-660, osoba upoważniona do kontaktu – ARTUR HARMATA –
  tel. kom. 603-750-660
 2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ortovita.net
 3. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

II Przedmiot zamówienia

1. Spis zamawianych urządzeń i przedmiotów medycznych:

według zestawienia parametrów i warunków wymaganych, stanowiących załączniki 1-12 do niniejszej oferty

2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie

4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie


III Warunki udziału

Wymagania ogólne:
Podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia winny posiadać niezbędne doświadczenie w dystrybucji w/w przedmiotów medycznych oraz złożyć stosowną ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami.

IV Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakich maja dostarczyć dostawcy:

 1. Pisemne oferty mają być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi.
  W wytycznych instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Oferty winny zawierać:
  a) Wskazanie ceny brutto zawierającej pełny koszt sprzętu (w tym wszelkie cła i opłaty) spełniającego kryteria zawarte w zestawieniach parametrów i warunków wymaganych znajdujących się na stronie www.ortovita.net zakładka przetargi wraz z ich dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi w w/w cenie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • informacji o oferencie z określeniem firmy i siedziby
  • oświadczenie o:
   – zasadach i warunkach gwarancji i serwisu
  • wykaz podmiotów, którym dostawca dostarczał będący przedmiotem przetargu sprzęt w ostatnich 3 latach (może też podać wcześniejsze) podpisany przez osobę uprawnioną do składania oferty
  • oświadczenie, iż oferowany sprzęt spełnia aktualne wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia dopuszczające w/w sprzęty medyczne (świadectwa i certyfikaty) w warunkach lecznictwa zamkniętego.
  • wypełniony opis zestawienia parametrów i warunków wymaganych załączony w zakładce – podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy wraz z aktualnym – do 3 msc. wypisem z KRS

V Ostateczny termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2010 r.

VI Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

VII Kryteria oceny ofert:

 1. Termin wykonania – 10% (max 10 punktów)
 2. Cena brutto – 70% (max 70 punktów)
 3. Doświadczenie i wiarygodność – 20% (max 20 punktów)
  w sumie: 100 punktów

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.
Oferty należy nadsyłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: 35 – 113 Rzeszów, ul. Orzechowa 7 / 2 w terminie do dnia 12 kwietnia 2010r.
(decyduje data nadania przesyłki na poczcie).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010 r.
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
O wynikach wyboru oferty zainteresowani zostaną powiadomieni na stronie internetowejwww.ortovita.net zakładka przetargi.
Oferent, który wygra postępowanie jest obowiązany do przedłożenia projektu umowy w terminie 2 dni od daty obwieszczenia wyników przetargu na stronie internetowej, a następnie do jej podpisania w terminie 1 dnia od jej zaakceptowania przez kupującego.
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamówienie nie podlega wymogom ustawy prawo zamówień publicznych.

zal-01-stol-operacyjny

zal-02-stol-operacyjny

zal-03-lampa-operacyjna

zal-04-lozka-do-sali-pooperacyjnej

zal-05-lozka-do-sal-chorych

zal-06-wozki-do-przewozenia-chorych

zal-07-ssak

zal-08-szafki-przylozkowe

zal-09-pulsoksymetr

zal-10-kardiomonitor

zal-11-defibrylator

zal-12-aparat-do-elektrokoagulacji